iGooaltat iGooaldad

Afirmamos el derecho de todas las Personas a desarrollar todo su Potencial. ..  y , ponemos a su disposición ...Herramientas y  Conocimiento .....para tod@s 

iGooaltat Organitzacions - GestorsGeo- Families - Organitzacions - iGooaldad-Gestors Families -Organitzacions-iGooaldad-Gestors - iGooaldad-Geo-Codificació- Families - Organitzacions - Gestors

 

 

acreditació
 
que tenen les persones que Orienten a d'altres per facilitar la Igüaltat entre homes dones, gays i lesbianes, cultures, civilitzacions i religions, generacions
en les Families, les Organitzacions i els Organismes que gestionen recursos i territoris

El Canvi , un munt de oportunitats per ....Optimisme, Autoimatge, Creixer .... Compartir Coneixement Construir la Pau..


families - empreses - comerços - bancs - perruqueries - veïns i amics - escoles - barris - @mics - iGooaltat -nens i nenes - joves - adults - iGooaltat -grans - savis - seniores i seniors - fills, pares, avis - iGooaltat -organitzacions - empleats - directius - propietaris - lesbianes- emprenedors - iGooaltat -tecnos - gestors- territoris -notaris- advocats - neteiga i jardineria - gays -funcionaris - iGooaldad- responsables politics - seguretat - exercit - catòlics - cristians - islam - ueus - policia local - guardia civil - cossos autonomics - gays - -personal seguretat privat - metges - gays - enfermeres -directius hospitalaris -

CON- equipo Transitar IO  

Logistos Road Show Coach

 serveis als hospitals El Canvi,..... cóm es fa per canviar ?- Families - Organitzacions - Gestors - Geo-Codificació - sexes - homes - dones- iGooaltat - iGooaldad- gays - iGooaltat- lesbianes- families -iGooaldad- organitzacions - Gestors -Families - territoris - origens - iGooaldad-destins - transit - enfermeres -arrelament -